Ск рф, статья 28. лица, имеющие право требовать признания брака недействительным

Оглавление статьи

Санация недействительного брака

Санация брака, признанного недействительным — это отмена недействительности брака или оздоровление. Однако санировать брак суд может, а не обязан. Для того, чтобы сохранить брак, который могут признать незаконным, должны устраниться обстоятельства, которые делают данный брак незаконным.

Статья 29 Семейного кодекса определяет обстоятельства, устранящие незаконность брака:

 1. Достижение супругами (или одним из них) брачного возраста, если союз заключался во время несовершеннолетия одного из них (или обоих).
 2. Расторжение предыдущего брака или же решение судебного органа о признании его недействительным.
 3. Отмена судом решения факта усыновления между супругами.
 4. Решение суда, при котором аннулируется недееспособность лица брачного союза.
 5. Создание субъектами правоотношений семьи, но лишь в том случае, если на момент регистрации они не стремились к достижению подобной цели.

На практике санация осуществляется чаще всего в первых двух случаях. Например, родители одной из сторон добились признания недействительности, а спустя пару месяцев влюблённые молодые добились отмены решения суда.

Порядок восстановления брака

Порядок санации мало чем отличается от любого другого действия, совершаемого через обращение в суд. Причём обращаться следует в тот же суд, который признал брак недействительным. Документы, которые нужны:

 • исковое заявление;
 • копии паспортов бывших супругов;
 • копия решения суда о признании недействительности;
 • подтверждение устранения обстоятельства для признания недействительности;
 • квитанция об уплате госпошлины.

Решение, вынесенное судом может вступать в силу со дня его регистрации, или со дня, когда отпали основания незаконности. Всё зависит от судьи.

Недействительный брак — это брак, заключённый незаконно, то есть с нарушением установленных порядков. Признать брак недействительным может только суд и на основании искового заявления. Решение суда вступает в силу со дня регистрации брака. Но недействительность брака можно отменить, также подав исковое заявление. Исковое заявление можно составить самому или обратиться к юристу.

Виталий Сазонов

Юрист, автор статей на юридическую тематику. Образование: государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный открытый университет».

В чём разница между недействительным и расторгнутым браком?

ПþÃÂõÃÂàø ÿþÃÂûõôÃÂÃÂòøàÿÃÂø÷ýðýøàñÃÂðúð ýõôõùÃÂÃÂòøÃÂõûÃÂýÃÂü ÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂòõýýþ þÃÂûøÃÂðÃÂÃÂÃÂàþàÃÂðÃÂÃÂþÃÂöõýøàñÃÂðÃÂýþóþ ÃÂþÃÂ÷ð ò ÷ðúþýþôðÃÂõûÃÂýþü ÿþÃÂÃÂôúõ. ÃÂûàÃÂþóþ, ÃÂÃÂþñàÿþýøüðÃÂàÃÂð÷ûøÃÂøõ, ÃÂûõôÃÂõàþñÃÂðÃÂøÃÂàòýøüðýøõ ýð þÃÂôõûÃÂýÃÂõ ðÃÂÿõúÃÂÃÂ:

 1. àðÃÂÃÂþÃÂóðÃÂÃÂÃÂàþÃÂøÃÂøðûÃÂýÃÂõ þÃÂýþÃÂõýøàúðú ÃÂõÃÂõ÷ ÃÂÃÂÃÂá, ÃÂðú ø ÃÂõÃÂõ÷ ÃÂÃÂôõñýÃÂàøýÃÂÃÂðýÃÂøàÿÃÂø øÃÂúûÃÂÃÂøÃÂõûÃÂýÃÂàþñÃÂÃÂþÃÂÃÂõûÃÂÃÂÃÂòðÃÂ, ð ÿÃÂø÷ýðõÃÂÃÂàñÃÂðú ýõôõùÃÂÃÂòøÃÂõûÃÂýÃÂü ÃÂþûÃÂúþ ò ÃÂÃÂôõñýþü ÿþÃÂÃÂôúõ.
 2. ÃÂþÃÂûõ ÃÂð÷òþôð òýþÃÂøÃÂÃÂàÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂðà÷ðÿøÃÂàò úýøóàðúÃÂþò óÃÂðöôðýÃÂúþóþ ÃÂþÃÂÃÂþÃÂýøàø òÃÂôðõÃÂÃÂàÃÂòøôõÃÂõûÃÂÃÂÃÂòþ þ ÃÂõóøÃÂÃÂÃÂðÃÂøø ÃÂð÷òþôð. àÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòøø ÃÂþ ÃÂÃÂ. 75 äàëÃÂñ ðúÃÂðàóÃÂðöôðýÃÂúþóþ ÃÂþÃÂÃÂþÃÂýøÃÂû, ÿþÃÂûõ ÿÃÂø÷ýðýøàñÃÂðúð ýõôõùÃÂÃÂòøÃÂõûÃÂýÃÂü ÷ðÿøÃÂàðýýÃÂûøÃÂÃÂõÃÂÃÂàø ýøúðúøàÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂøàôþúÃÂüõýÃÂþò ýõ òÃÂôðõÃÂÃÂÃÂ.
 3. ÃÂþÃÂûõ ÃÂð÷òþôð ÃÂÃÂÿÃÂÃÂóø øüõÃÂàò÷ðøüýÃÂõ ÿÃÂðòð ø ýõÃÂÃÂàþñÃÂ÷ðýýþÃÂÃÂø, ÿþÃÂûõ ÿÃÂø÷ýðýøàÃÂÃÂôþü ñÃÂðúð ýõôõùÃÂÃÂòøÃÂõûÃÂýÃÂü â ò÷ðøüýÃÂõ þñÃÂ÷ðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòð ðýýÃÂûøÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ.
 4. àð÷ôõû øüÃÂÃÂõÃÂÃÂòð ÿþÃÂûõ ÃÂð÷òþôð þÃÂóðýø÷ÃÂõÃÂÃÂàò ÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòøø àáààä, ÿþÃÂûõ ÿÃÂø÷ýðýøàñÃÂðúð ýõ÷ðúþýýÃÂü â ÿþ ÿÃÂðòøûðü ÃÂààä.

Судебная практика

На практике 99% исков о признании незаконнсти браков удовлетворяются. Дело в том, что регламентирующие эту процедуру, нормы пресекают нарушения порядка процедуры уже на этапе приёма заявлений. И в случае простого нежелания состоять в браке, намного проще развестись, чем затеять процедуру признания.

Самыми выдающимися в Семейном праве из числа случаев подобного рода являютя иски о взыскании морального вреда. Дело в том, что доказать моральные страдания практически невозможно. Можно сопоставить душевные страдания с тарифами невропатологов и психотерапевтов, но даже при предъявлении в суде медицинских доказательств такого вреда (на сумму до 500000), суд отказывал в удовлетворении.

Исключением являются браки с составлением брачного контракта, в которых указана такая вероятность. Но в России таких случаев единицы. Кстати, в некоторых западных странах добиться возмещения морального вреда намного проще, чем самого признания или развода. Разница в том, что российские суды основываются на статьи и нормы законодательства, а западные рассматривают каждый исковой случай в частном порядке.

Комментарий к статье 28 СК РФ:

В данной статье указывается довольно широкий круг лиц, которые могут потребовать признания брака недействительным. Цель этого — обеспечить выполнение закона, устранить несправедливые решения.

Статья устанавливает круг лиц, которые могут обратиться в суд с иском о признании брака недействительным. Ранее законодательство определяло круг таких лиц независимо от основания недействительности брака. По общему правилу, требовать такого признания вправе были как лица, состоящие в таком браке (независимо от их добросовестности при заключении брака), так и любые лица, права которых были нарушены заключением брака, а также орган опеки и попечительства или прокурор. Такой подход в большинстве случаев приводил к нарушению прав супругов, когда они не считали нужным сами предъявлять иск о недействительности брака (при пороках воли, фиктивности брака на момент его заключения и т.д.). СК РФ конкретизирует круг возможных истцов применительно к каждому основанию недействительности брака и выделяет этот вопрос в отдельную статью.

СК РФ дает исчерпывающий перечень лиц, которым предоставлено право на иск о признании брака недействительным в случаях вступления в брак несовершеннолетних лиц без надлежащего официального разрешения.

В круг возможных истцов включены сам несовершеннолетний супруг, а также лица и органы, которые по закону обязаны защищать права и интересы несовершеннолетних, — их законные представители (родители, усыновители, опекуны или попечители, приемные родители), а кроме того, органы опеки и попечительства и прокурор. Другой супруг и иные заинтересованные лица не вправе обращаться с подобным требованием.

Когда же несовершеннолетний супруг достиг совершеннолетия (брачного возраста), никто, кроме него самого, не вправе оспаривать действительность брака, т.к. в данных случаях больше нет препятствий к его существованию.

Порок воли при вступлении в брак дает право на предъявление иска только добросовестному супругу, заблуждавшемуся, обманутому и т.д., ибо порок воли, имеющийся у одной из сторон (или обеих сторон) при заключении брака, впоследствии может быть покрыт ее свободным и добровольным желанием продолжать брак. При этом условии никакому третьему лицу не может быть позволено навязывать супругам свою волю, добиваясь аннулирования брака.

В этих случаях возникает право на предъявление таких требований у прокурора. Но если «потерпевшая» сторона будет возражать против признания брака недействительным, заявление прокурора не может быть удовлетворено.

При двоебрачии иск о признании недействительным брака, заключенного при наличии препятствий к вступлению в брак, может быть предъявлен: добросовестным супругом (т.е. супругом, не знавшим о состоянии своего супруга в другом браке), супругом по предыдущему браку или прокурором; при наличии близкого родства и при браке между усыновителем и усыновленным — каждым из супругов или прокурором; при браке с недееспособным лицом — добросовестным супругом, недееспособным супругом (только при выздоровлении и восстановлении его дееспособности судом), опекуном недееспособного лица, органом опеки и попечительства или прокурором. Под другими лицами, права которых нарушены заключением таких браков, следует понимать детей, братьев и сестер и других родственников супругов, претендующих на получение наследства, пенсии и т.д.

В СК РФ значительно сужен круг лиц, наделенных правом требовать признания недействительным фиктивного брака. Такое право предоставлено только прокурору и тому из супругов, который не знал, что лицо, вступившее с ним в брак, заключило его без намерения создать семью. Тот же из супругов, который не имел намерения создать семью, сам не вправе требовать признания брака недействительным.

Иск о признании брака недействительным в тех случаях, когда один из супругов скрыл при вступлении в брак от другого наличие у него венерического заболевания или ВИЧ-инфекции (см. п. 3 ст. 15 СК и комментарий к ней), вправе предъявить только добросовестный, обманутый супруг.

Суд, независимо от того, кем предъявлен иск о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста, а также с лицом, признанным судом недееспособным, обязан привлечь к участию в деле орган опеки и попечительства, который в соответствии с законом осуществляет функции по защите прав недееспособных и несовершеннолетних лиц. Этот орган должен дать заключение о том, будет ли признание брака недействительным соответствовать интересам этих лиц.

Причины признания судом брака недействительным

Прямо, причины и основания признания брака судом недействительным не закреплены в действующем законодательстве. Толкование ст. 28 СК РФ позволяет выявить ряд причин, при наличии одной из которых, заявитель может направить иск в суд для аннулирования официальных отношений:

 1. Нарушение принципа добровольности. В том случае, если один из супругов был подвергнут какому-либо воздействию и вступил в официальные отношения по принуждению, брак может быть признан судом недействительным. На практике часто такая ситуация складывается, когда один из партнеров не мог руководить своими действиями, воспринимать реальность, осознавать значимость совершаемых им действий.
 2. Недостижение лицом брачного возраста. В большинстве случаев, это — совершеннолетие. При исключительных обстоятельствах возраст может уменьшиться до 16 лет. Разрешение на преждевременный брак дается органами местного самоуправления по заявлению родителей. В том случае, если процедура регистрации официальных отношений была нарушена, и сам несовершеннолетний супруг выступает против заключения брачного союза, суд может признать свидетельство недействительным и супружество неправомерным.
 3. Наличие у одного из супругов нерасторгнутого брака. В РФ запрещается многоженство и наличие у человека нескольких жен или мужей, именно поэтому, если один из партнеров на момент регистрации состоит в законных отношениях с третьим лицом, новый брачный союз признается незаконным. СК РФ строится на принципах единобрачия, отраженных в ст. 14 СК РФ, поэтому на практике такие ситуации возникают редко и сразу вскрываются органами ЗАГСа. Сохранение нового союза возможно только в условиях расторжения предыдущего.
 4. Регистрация брака между родными по крови людьми. Согласно ст. 14 СК РФ, близкими родственниками являются родители и дети, бабушки (дедушки) и внуки, полнородные братья и сестры. При заключении официальных отношений в таких ситуациях — брак будет признан судом недействительным.
 5. Брачный союз между усыновителями и усыновленными. Положения СК РФ указывают, что отношения между указанными категориями приравниваются к взаимоотношениям между родителями и детьми. В связи с этим, регистрация брака категорически запрещается, что отражено в ст. 14 СК РФ.
 6. Недееспособность одного из партнеров — основание закреплено в ст. 14 СК РФ, отраженное также в Гражданском Кодексе РФ, в ст. 29. Это ситуация, когда человек вследствие психического отклонения не понимает значения своих действий, а значит и не руководит ими, над таким гражданином устанавливается опека.
 7. Сокрытие венерического заболевания или ВИЧ-инфекции. Несмотря на то, что обязанность прохождения медицинского освидетельствования при регистрации брака отсутствует, граждане должны заботиться не только о своем здоровье, но и о физическом состоянии своего партнера. В том случае, если один из супругов заблаговременно не уведомил второго о наличии болезни, супружеский союз можно признать неправомерным. Это правило отражено в п. 3 ст. 15 СК РФ.
 8. Побуждение у одного или обоих супругов создать фиктивную семью. П. 1 ст. 27 СК РФ указывает, что под ложным браком понимается такой брачный союз, где одна из сторон не хотела создавать семью, а регистрировала отношения из личных побуждений. Как правило, это корыстные мотивы, стремление получить выгоду имущественного характера.

Наличие хотя бы одного из приведенных выше оснований дает право гражданину или уполномоченному лицу подать исковое заявление с требованием признать судом брак недействительным. Важная особенность заключается в том, что доводы и требования должны быть аргументированы и подтверждены соответствующими доказательствами.

Мотив и система признания судом гражданина недееспособным

Постановление суда о признании гражданина недееспособным может осуществляться в ряде случаев, таких как возрастной показатель, расстройство психики или из-за зависимости наркологической или алкогольной, когда человек не может всецело быть подотчетным за свои выходки.

В современном мире принято различать три вида недееспособности:

 • Недееспособность по возрастным причинам. Такой вид недееспособности существует у граждан до обретения совершеннолетия и в преклонном возрасте, в том случае, когда он не может адекватно нести себе отчет за поступки и не может осознать совершенное деяние. Недееспособность по причине возраста, а именно преклонного возраста в суде будет признана так же, как и при недуге центральной нервной системы.
 • Недееспособность из-за расстройств психики. Данный вид характеризуется утратой возможности физическим лицом сообразно улавливать реальность и отвечать за содеянное.
 • Недееспособность частичная. Во время такой недееспособности, человек лишен некоторого ряда гражданских прав и обязанностей.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как можно вернуть любимую девушку после расставания. Несколько полезных советов

В законодательстве о гражданских правах и обязанностях выделены и обозначены главные мотивы и последовательность утверждения решения судом о признании гражданина недееспособным и назначении опекуна. В гражданском кодексе указано, что исключительно суд обладает полномочиями назвать физическое лицо недееспособным, исходя из доводов и экспертизы.

Чтобы суд принял постановление о том, что физическое лицо является недееспособным, важно наличие убедительных доводов. В первую очередь, судебно-психиатрическая экспертиза, ведомость о пребывании физического лица на постоянном обследовании в психиатрической лечебнице, подтверждение бесконтрольным поступкам (показатели и сведения правоохранительных органов и экспертов), различные справки их больниц. До того момента, пока суд не признает человека недееспособным, каждый отвечает за содеянные дела

Чтобы суд утвердил недееспособность, заявителю нужно предоставить цельную и конструктивную информацию. Еще в суде дозволено выступать и той стороне, которая считает признание человека недееспособным не верным решением

До того момента, пока суд не признает человека недееспособным, каждый отвечает за содеянные дела. Чтобы суд утвердил недееспособность, заявителю нужно предоставить цельную и конструктивную информацию. Еще в суде дозволено выступать и той стороне, которая считает признание человека недееспособным не верным решением.

Тогда, каждая из сторон может предоставить суду свои аргументы. Во время судебного пленума, в зале суда должны присутствовать:

 • Податель заявления
 • Член исполнительной службы, прокурор
 • Работник из службы опеки. Конечно же, человек, против которого подано заявление, тоже должен находиться во время судебного процесса и имеет право высказывать свои недовольства или претензии

Каждый год в суд поступает более 40 тысяч исков о недееспособности, но примерно 4 тысячи дел останавливаются по причине отказа заявителя, по причине смерти одного из какой-либо стороны. Практически в 98% происшествий и исков, суд утверждает и признает физическое лицо недееспособным.

Признание брака недействительным с иностранным гражданином

Пðòøûð ÃÂõóøÃÂÃÂÃÂðÃÂøø ñÃÂðúð àøýþÃÂÃÂÃÂðýýÃÂü ûøÃÂþü ÃÂõóûðüõýÃÂøÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàÃÂð÷ôõûþü VII áõüõùýþóþ ÃÂþôõúÃÂð àä. âðú, ò ÃÂÃÂ. 159 áààä þÃÂÃÂðöõýþ, ÃÂÃÂþ ýõôõùÃÂÃÂòøÃÂõûÃÂýþÃÂÃÂàñÃÂðÃÂýþóþ ÃÂþÃÂ÷ð, ÷ðúûÃÂÃÂõýýþóþ ýð ÃÂõÃÂÃÂøÃÂþÃÂøø àþÃÂÃÂøø àøýþÃÂÃÂÃÂðýÃÂõü øûø ÷ð ÿÃÂõôõûðüø ÃÂÃÂÃÂðýÃÂ, þÿÃÂõôõûÃÂõÃÂÃÂà÷ðúþýþôðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòþü, ÿÃÂøüõýÃÂõüÃÂü ÿÃÂø ÃÂõóøÃÂÃÂÃÂðÃÂøø þÃÂøÃÂøðûÃÂýÃÂàþÃÂýþÃÂõýøù.

ÃÂûàÃÂþóþ, ÃÂÃÂþñàÿþýÃÂÃÂÃÂ, ýþÃÂüà÷ðúþýþôðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòð úðúþóþ óþÃÂÃÂôðÃÂÃÂÃÂòð øÃÂÿþûÃÂ÷þòðûøÃÂÃÂ, ÃÂûõôÃÂõàþñÃÂðÃÂøÃÂÃÂÃÂàú ÃÂÃÂ. 156 ø áààä. áÃÂ. 156 áààä ÃÂõóûðüõýÃÂøÃÂÃÂõÃÂ, ÃÂÃÂþ ñÃÂðú, ÷ðúûÃÂÃÂõýýÃÂù ýð ÃÂõÃÂÃÂøÃÂþÃÂøø àä, þÃÂþÃÂüûÃÂõÃÂÃÂàò ÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòøø à÷ðúþýþôðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòþü àþÃÂÃÂøø. ãÃÂûþòøà÷ðúûÃÂÃÂõýøàþÃÂøÃÂøðûÃÂýÃÂàþÃÂýþÃÂõýøù þÿÃÂõôõûÃÂÃÂÃÂÃÂààÃÂÃÂõÃÂþü ÷ðúþýþò, ôõùÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂøàýð ÃÂõÃÂÃÂøÃÂþÃÂøø óþÃÂÃÂôðÃÂÃÂÃÂòð, óÃÂðöôðýøýþü úþÃÂþÃÂþóþ, ÃÂòûÃÂõÃÂÃÂàþôøý ø÷ ÃÂÃÂÿÃÂÃÂóþò. âðúøü þñÃÂð÷þü, õÃÂûø ñÃÂðÃÂýÃÂù ÃÂþÃÂ÷ àøýþÃÂÃÂÃÂðýýÃÂü ûøÃÂþü ñÃÂû ÷ðúûÃÂÃÂõý ò ÿÃÂõôõûðààä, ÿÃÂø÷ýðýøõ ÃÂÃÂôþü ñÃÂðúð ýõôõùÃÂÃÂòøÃÂõûÃÂýÃÂü ÿÃÂþøÃÂÃÂþôøàÿþ þñÃÂøü ÿÃÂðòøûðü, ÃÂÃÂÃÂðýþòûõýýÃÂü ò ÃÂÃÂ. â áààä.

Основания недействительности брака

Заключение союза является очень ответственным делом. Однако в установленных ситуациях его возможно признать фиктивным. Для этого должны выполняться следующие условия:

 • отсутствие добровольности при его регистрации;
 • сокрытие фактов о венерическом заболевании мужа или жены;
 • отсутствие намерения в создании семьи;
 • союз между близкими родственниками;
 • если мужчина или женщина были недееспособными;
 • если супруг/супруга находились в предыдущем нерасторгнутом браке.

При этом союз признается фикцией, если присутствуют следующие основания:

 • супруги не общаются;
 • совместно не проживают;
 • не интересуются жизнью друг друга;
 • не имеют совместных вещей;
 • имеют другие цели заключения брака.

К последним можно отнести: получение гражданства, уклонение от воинской службы и т.д.

Помимо запрета на союз между родственниками, запрещаются также отношения между усыновителем и усыновленным. Такие положения основаны на принципах морали и нравственности.

В отношении недееспособного лица установлено, что он не может принимать решения в силу того, что не руководит своими действиями и не понимает их значения. Недееспособность при этом должна быть признана в судебном порядке на основании медицинской экспертизы.

Заключение союза с сокрытием факта ВИЧ заболевания может привести к уголовному преследованию. Но только в том случае, если потерпевший супруг сочтет необходимым признавать такой брак фикцией.

Порядок аннулирования брачных отношений

П¾ÃÂÃÂôþú ÿÃÂø÷ýðýøàÃÂÃÂôþü ñÃÂðÃÂýþóþ ÃÂþÃÂ÷ð ýõôõùÃÂÃÂòøÃÂõûÃÂýÃÂü ÿÃÂÃÂüþ ýõ þÃÂÃÂðöõý ò ÃÂõüõùýþü ø óÃÂðöôðýÃÂúþü ÷ðúþýþôðÃÂõûÃÂÃÂÃÂòõ. èðóø ø ÿþÃÂûõôþòðÃÂõûÃÂýþÃÂÃÂàôõùÃÂÃÂòøù þÃÂýþòÃÂòðÃÂÃÂÃÂàýð þñÃÂøàÿÃÂøýÃÂøÿðàÃÂþÃÂÃÂøùÃÂúþóþ ÿÃÂðòð ø ÿÃÂðòþÿÃÂøüõýøÃÂõûÃÂýþù ÿÃÂðúÃÂøúõ. ÃÂÃÂþÃÂõÃÂàÃÂúûðôÃÂòðõÃÂÃÂàø÷ ÃÂûõôÃÂÃÂÃÂøàÃÂÃÂðÿþò:

 1. áþñÃÂðÃÂàýÃÂöýÃÂõ ôþúÃÂüõýÃÂÃÂ, (ÿõÃÂõÃÂõýàñÃÂû ÃÂúð÷ðý ÃÂðýõõ) ø þÿûðÃÂøÃÂàóþÃÂÃÂôðÃÂÃÂÃÂòõýýÃÂàÿþÃÂûøýÃÂ.
 2. ÃÂðÿøÃÂðÃÂà÷ðÃÂòûõýøõ øûø þñÃÂðÃÂøÃÂÃÂÃÂàú ÃÂÃÂøÃÂÃÂàôûàÃÂþÃÂÃÂðòûõýøàøÃÂúð.
 3. ÃÂÃÂñÃÂðÃÂàÃÂÃÂô ôûàýðÿÃÂðòûõýøà÷ðÃÂòûõýøàø þÃÂôðÃÂàôþúÃÂüõýÃÂàò úðýÃÂõûÃÂÃÂøàò ÿÃÂøõüýÃÂõ ÃÂðÃÂÃÂ.
 4. ÃÂþöôðÃÂÃÂÃÂàþÿÃÂõôõûõýøàÃÂÃÂôÃÂø, ò úþÃÂþÃÂþü ñÃÂôõàþÃÂÃÂðöõýð øýÃÂþÃÂüðÃÂøàþ òÃÂõüõýø ø ôðÃÂõ ÃÂÃÂôõñýþóþ ÷ðÃÂõôðýøÃÂ.
 5. àýð÷ýðÃÂõýýþõ òÃÂõüàÃÂòøÃÂÃÂÃÂàò ÃÂÃÂô ø ò ÃÂþôõ ÃÂÃÂôõñýþóþ ÷ðÃÂõôðýøàÿþôÃÂòõÃÂôøÃÂà÷ðÃÂòûõýýÃÂõ ÃÂÃÂõñþòðýøàÿþ ÿÃÂø÷ýðýøàÃÂÃÂôþü ñÃÂðúð ýõôõùÃÂÃÂòøÃÂõûÃÂýÃÂü, ÃÂÃÂÃÂýþ þ÷òÃÂÃÂøÃÂàøÃÂ.
 6. ÃÂþ ýõþñÃÂþôøüþÃÂÃÂø ÃÂòøÃÂÃÂÃÂàò ÃÂÃÂô ÿþòÃÂþÃÂýþ (õÃÂûø ýð÷ýðÃÂðõÃÂÃÂàôþÿþûýøÃÂõûÃÂýþõ ÷ðÃÂõôðýøàôûàøÃÂÃÂÃÂõñþòðýøàôþÿþûýøÃÂõûÃÂýÃÂàôþúÃÂüõýÃÂþò).
 7. ÃÂþûÃÂÃÂøÃÂàÃÂõÃÂõýøõ, þ ÿÃÂø÷ýðýøø ÃÂÃÂôõñýÃÂü þÃÂóðýþü ñÃÂðÃÂýÃÂàþÃÂýþÃÂõýøù ýõôõùÃÂÃÂòÃÂÃÂÃÂøü, òÃÂÃÂÃÂÿøòÃÂõõ ò ÷ðúþýýÃÂàÃÂøûàâ ÃÂõÃÂõ÷ 30 ôýõù ÿþÃÂûõ þóûðÃÂõýøàò ÷ðûõ ÃÂÃÂôð. áþóûðÃÂýþ ÃÂÃÂ. 321 ÃÂÃÂààä, 30 ôýõù þÃÂòþôøÃÂÃÂàôûàÃÂþóþ, ÃÂÃÂþñàÃÂÃÂôõñýÃÂù ðúàüþöýþ ñÃÂûþ þñöðûþòðÃÂàò òÃÂÃÂõÃÂÃÂþÃÂÃÂõù øýÃÂÃÂðýÃÂøø.
 8. àÃÂþþÃÂòõÃÂÃÂÃÂòøø àÿ. 3 ÃÂÃÂ. 27 áààä, ò ÃÂõÃÂõýøõ 3 ôýõù àüþüõýÃÂð òÃÂÃÂÃÂÿûõýøàÃÂõÃÂõýøàò ÃÂøûàÃÂÃÂô ýðÿÃÂðòûÃÂõàòÃÂÿøÃÂúàò þÃÂóðýàÃÂÃÂÃÂáð, óôõ ÿÃÂþøÃÂÃÂþôøàðýýÃÂûøÃÂþòðýøõ ÷ðÿøÃÂø.

ÃÂþóôð üõöôàÃÂÃÂÿÃÂÃÂóðüø ñÃÂðú ÿÃÂø÷ýðý ÃÂÃÂôþü ýõôõùÃÂÃÂòøÃÂõûÃÂýÃÂü, ñÃÂòÃÂøõ üÃÂö ø öõýð ýõ ÿþûÃÂÃÂðÃÂàÃÂòøôõÃÂõûÃÂÃÂÃÂòþ þ ÃÂðÃÂÃÂþÃÂöõýøø þÃÂøÃÂøðûÃÂýÃÂàþÃÂýþÃÂõýøù, úðú ÃÂÃÂþ ñÃÂûþ ñàÿÃÂø ÃÂð÷òþôõ. ÃÂðÿøÃÂàþ ÃÂõóøÃÂÃÂÃÂðÃÂøø ñÃÂðÃÂýþóþ ÃÂþÃÂ÷ð ðýýÃÂûøÃÂÃÂõÃÂÃÂàò úýøóõ ÷ðÿøÃÂõù, ÃÂÃÂðýÃÂÃÂõùÃÂàò ÃÂÃÂÃÂáõ.