Основные положения земельного права

Оглавление статьи

Методи земельного права

Методи правового регулювання — це такі способи, за допомогою яких держава на основі існуючої сукупності правових норм забезпечує необхідну їй поведінку людей як учасників правовідносин або впроваджує ті засоби регулювання, які в конкретних умовах (політичних, економічних, соціальних тощо) можуть дати максимальний позитивний результат у здійсненні земельних реформ, вирішенні продовольчої кризи, становленні ринкових відносин тощо.

Методи правового регулювання, що застосовуються в практиці правового забезпечення суспільних земельно-правових відносин, містяться в законах та інших нормативно-правових актах, котрі є джерелом земельного права. Це правило не виключає використання в земельних правовідносинах правових методів, властивих іншим галузям права, у випадках однорідності та спорідненості суспільних відносин.

В юридичній літературі висловлюється думка про існування двох основних методів правового регулювання: імперативного (встановлює обов’язки суб’єктів правовідносин і використовується, як правило, у сфері управління використанням і охороною земель, а саме: при веденні державного земельного кадастру, моніторингу, здійсненні землеустрою та ін.) та диспозитивного (методу вибору певної моделі поведінки, який в земельному праві ґрунтується на визнанні того, що кожен власник мас право на свій розсуд розпоряджатися належною йому земельною ділянкою, причому учасники земельних відносин можуть у певних межах регулювати взаємини між собою самостійно).

Диспозитивний метод правового регулювання у свою чергу поділяють на рекомендаційний, санкціонуючий і делегуючий.

Рекомендаційний метод передбачає надання можливості альтернативної поведінки суб’єктам земельних правовідносин залежно від поставленої мети. Зокрема, у ст. 140 ЗК України серед підстав припинення права власності на земельну ділянку закріплено добровільну відмову від цього права власника ділянки, тобто власник має право вибору: використовувати земельну ділянку за призначенням або відмовитися від неї.

Санкціонуючий метод полягає в тому, що учасник земельних відносин може самостійно приймати рішення щодо реалізації земельних повноважень, але це рішення набуває чинності лише після затвердження його компетентним органом. Наприклад, у ст. 100 ЗК України передбачено порядок встановлення земельних сервітутів і зазначено, що сервітут встановлюється за домовленістю між власниками сусідніх земельних ділянок на основі договору чи рішення суду, але право сервітуту виникає після його державної реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку.

Делегуючий метод полягає у наданні прав і свобод суб’єктам земельних відносин з того чи іншого кола правомочностей. Відповідно до ст. 90 ЗК України власники земельних ділянок мають право самостійно господарювати на землі, на власний розсуд використовувати її корисні властивості.

Предмет земельного права

Земельное право представляет собой отрасль права, регулирующую общественные отношения, связанные с предоставлением, использованием и охраной земельных участков.

Земельные участки в настоящее время имеют две основные характеристики:

  • земельные участки как объекты недвижимого имущества, выступающие в качестве объектов гражданских прав и обязанностей, включенные в гражданский оборот;
  • земельные участки как природные объекты, которые описаны человеком как объекты прав, но в то же время которым свойственны такие характеристики, как нерукотворность, неперемещаемость, неэластичность и др., которые выделяют земельные участки из стандартного перечня объектов недвижимого имущества.

Отношения, регулируемые земельным законодательством, подразделяются на три группы.

1. Отношения по предоставлению земельных участков. Несмотря на реформирование земельных отношений в течение последних двадцати лет, большинство земельных участков по-прежнему находится в государственной собственности

Следовательно, современное земельное право уделяет большое внимание процедуре передачи земельных участков частным землепользователям в собственность или аренду. При этом отношения предоставления не свойственны реализации вещных прав на недвижимое имущество

Наоборот, деятельность по предоставлению носит характер реализации государственной земельной политики, зачастую в ущерб сиюминутным экономическим интересам. Так, возможность льготного выкупа земельных участков собственниками объектов недвижимости существенно снижает объем средств, поступающих в соответствующие бюджеты. Однако это приводит к созданию большой группы собственников земельных участков, которые приобретают возможность привлечения средств под залог недвижимости, в том числе и земельных участков, тем самым создавая на перспективу новые возможности для кредитного и банковского развития.

2. Отношения по использованию земельных участков, в свою очередь, подразделяются на отношения по использованию земельных участков в качестве средства производства и отношения по использованию участков для строительства. В силу своих природных свойств земельные участки могут как быть застроены, т.е. использоваться как операционный базис для размещения зданий, сооружений, так и использоваться для выращивания сельскохозяйственной продукции, лесных насаждений и др. В настоящее время доходность использования земельных участков для строительства в десятки раз выше, чем использования земельных участков в качестве средства производства. Соответственно, законодатель устанавливает возможность застройки только для участков, которые непригодны для производства сельскохозяйственной или лесохозяйственной продукции в силу отсутствия плодородия.

3. Охрана земельных участков предполагает защиту земельных участков от двух видов негативного воздействия: антропогенного и природного. Земельные участки, являясь природными объектами, подвержены естественным негативным процессам. В то же время, будучи активно включенными в хозяйственную деятельность, земельные участки сильно зависят от негативного воздействия как в процессе, так и в результате хозяйственной деятельности человека.

В целом земельные отношения как предмет земельного права являются отношениями сложными, комплексными, при этом регулирование их осуществляется нормами как земельного, так и гражданского, административного, экологического и иных отраслей законодательства.

Общие принципы права, договоры и обычаи как источники земельного права

Отправные, исходные начала правовой системы становятся источником права, если такая их роль закрепляется в законодательном порядке. Например, в ст. 38 Статута Международного суда предусматривается: «…суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного права, применяет… общие принципы права, признанные цивилизованными нациями».

В ст. 15 Конституции РФ говорится, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

Согласно ст. 6 Гражданского кодекса РФ при невозможности использования аналогии закона, т. е. применения законодательства, регулирующего сходные отношения, можно определять права и обязанности сторон исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости. Правда, судебная прктика постоянно сталкивается с трудностями различного понимания и толкования этих понятий различными лицами и инстанциями, что обусловливается недостаточными правовыми и моральными традициями.

Соглашения между различными субъектами договоры — права могут содержать правовые нормы: не только устанавливать права и обязанности сторон, но и устанавливать общие правила поведения, которым должны в будущем подчиняться все участники предусмотренных в них общественных отношений. Примерами таких нормативных договоров в земельном праве являются договоры об общих и специальных земельных сервитутах.

В условиях федеративного устройства государства приобретают значение соглашения между государственными органами Федерации и ее субъектов. К настоящему времени такие соглашения заключены между центром и рядом субъектов Федерации и во всех присутствуют нормы по вопросам земельных отношений, и это неудивительно, так как Конституцией РФ эти вопросы отнесены к совместному ведению РФ и ее субъектов.

К этой же группе источников земельного права относятся примерные или типовые договоры, разрабатываемые и утверждаемые уполномоченными на то органами. В настоящее время их правовая сила подвергается обсуждению, а поле действия — сокращению, поскольку гражданским законодательством провозглашена свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав (ст. 1 ГК РФ). Видом нормативного договора является международный договор, предусмотренный в упомянутой ст. 15 Конституции РФ. В ней также говорится, что если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Правило поведения, сложившееся в течение длительного времени и признаваемое государством в качестве общеобязательного, считается правовым обычаем. В земельном праве правовой обычай занимает наибольшее место по сравнению с другими отраслями права, что можно объяснить наибольшей длительностью, актуальностью и во многом неурегулированностью земельных общественных отношений.

Обычай делового оборота предусматривается в ст. 5 ГК РФ: им признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Обычай, противоречащий положениям законодательства или договора, не применяется.

Примером включенного в земельное право обычая можно считать правило раздела земельного участка между собственниками располо-женного на нем строения не только пропорционально долям права собственности на строение, но и согласно сложившемуся порядку пользования участком, оправдавшему себя обычаю. Нередко включаются сформировавшиеся и устоявшиеся правила пользования землей в договоры сервитутов, в распределение конкретных земельных долей при акционировании крестьянских коллективных хозяйств, при выделении из них отдельных членов.

Значение и состояние земель

Земля — один из компонентов окружающей среды, важнейший природный ресурс, на протяжении всей истории используемый людьми для удовлетворения разнообразных потребностей — ведения сельского хозяйства, размещения жилых и производственных объектов, получения доступа к другим природным объектам (не драм, лесам и т.д.).

Понятие земли в земельном праве — это часть окружающей природной среды, элемент природы, охватывающий поверхностный слой земной коры на глубину почвенного покрова в пределах РФ.

В России, как и во всем мире, земли служат неизменным источником удовлетворения жизненно важных потребностей. В настоящее время возникает необходимость обеспечить такой порядок, при котором хозяйственное использование земель, удовлетворение иных общественных интересов (к примеру, интересов собственности) не будут приводить к потере полезных свойств земель, их деградации, сокращению площадей и, как следствие, вызывать опасные социальные и экономические последствия и угрозу устойчивому развитию общества.

В решении такой задачи решающая роль принадлежит праву как регулятору всех общественных отношений. С помощью правовых средств воздействия поддерживается такой режим деятельности общества, который гарантирует удовлетворение разнообразных потребностей людей, связанных с землями, имея в виду сохранение земель как основы дальнейшего развития общества.

РАЗЛИЧИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА КАК ОТРАСЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОТРАСЛИ ПРАВА ПОМОЩЬ ЮРИСТА

      Если земельное право в качестве отрасли права регулирует, как уже было сказано, однородный вид общественных отношений, т. е. зе­мельных отношений, то земельное законодательство может выходить за строгие рамки этих отношений и регулировать также смежные об­ласти отношений. Так, при решении вопроса предоставления земли для нужд строительства необходимо, в частности, наряду с другими доку­ментами иметь справку госбанка о финансировании строительства, что относится уже к области административного, а не земельного права, хотя это правовое требование включается в земельное законодательство. онлайн юридическая консультация бесплатно

      Обширно, как известно, законодательство о мелиорации земель, но не все его нормы составляют отрасль земельного права, так как многие из них относятся к капитальному строительству, его финанси­рованию. Однако все эти правовые нормы являются составной частью земельного законодательства. Аналогично обстоит дело с законода­тельством о землеустройстве, а также о юридической ответственности, нормы которой принадлежат к уголовному, административному, трудо­вому, гражданскому праву.

     Земельное право как наука — широкое понятие. Наука земельного права наряду с изучением этой отрасли права, ее правовых институтов исследует фундаментальные понятия и категории земельного права. Такие, как: предмет науки, понятие земельно-правовой нормы, субъ­ект земельного права, земельных отношений — и все это в историче­ском развитии. Наука земельного права изучает связи земельного права с другими отраслями права, выявляет перспективы его развития и как отрасли, и как законодательства, и как учебной дисциплины. При этом используется опыт государств — участников СНГ, иных развивающихся и развитых стран. Задача теории земельного права состоит в изучении практики и претворении в жизнь земельной реформы в сложных усло­виях перестройки управления всей экономики страны, совершенство­вания ее хозяйственных механизмов. Таким образом, содержание науки земельного права не ограничивается какими-либо жесткими предела­ми, хотя предмет ее имеет свою определенность и целенаправленность.

     Предметом отрасли законодательства являются общественные от­ношения, регулируемые этим законодательством. Предметом же науки земельного права является учение о праве, разработка доктрины, кон­цепции земельного права, изучение системы идей и взглядов по тем или иным проблемам этой отрасли науки. Развитие теории земельного права — необходимое условие эффективности земельного законода­тельства. Отрасль законодательства, практика его применения ставят перед наукой земельного права конкретные задачи, успешное решение которых во многом зависит от уровня научной разработки правовых проблем.

Далее >>

С этой статьёй так же читают:

Главные новости

С 26.03.2020г. Торгово-промышленная палата РФ и региональные подразделения начали осуществлять выдачу сертификатов о форс-мажоре (обстоятельствах непреодолимой силы)

С 02.04.2020г. усилена административная ответственность за нарушение требований нормативных правовых актов г.Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории г.Москвы

Новости в мире

В настоящее время на территории нашей Планеты бушует коронавирус COVID-19 (2019-nCoV) и, сложно представить себе информационно подкованного человека, который не слышал или не был знаком с ситуацией по данной пандемии… …на сегодняшний день, одна из самых актуальных статистических моделей позволяющая адекватно рассматривать официально предоставляемые данные являются сведения…

Как отмечает Кунцевская межрайонная прокуратура, инцидент произошел 7 декабря 2017 года в мировом суде, который рассматривал дело об административном правонарушении. Адвокат М.Бушин представлял интересы женщины, которая отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Адвокат попросил материалы дела для ознакомления, после чего вырвал оттуда направление на медосвидетельствование, а также результаты показаний алкотестера и съел их….

Понятие земельного права. Предмет, система и структура земельного права

Российское право имеет сложную структуру. Оно подразделяется на отрасли, институты, юридические нормы, дефиниции и иные структурные элементы.

Отрасль — наиболее крупное структурное подразделение российского права. Земельное право выступает его традиционной, относительно обособленной частью. Как отрасль права оно представляет собой системно упорядоченную совокупность правил поведения (норм), выражающих волю российского государства и направленную на регулирование общественных отношений, складывающихся по поводу рационального использования и сбережения земли как национального богатства России.

Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Эти отношения земельный кодекс именует земельными. В этом понимании объектом использования и охраны выступают земли всех категорий и на значений, относящиеся к территории, на которой Российское государство вправе устанавливать свой земельный правопорядок. Ее пределы определены в Конституции Российской Федерации.

Если следовать нормативной концепции, земельное право можно определить как систему юридических норм (и соответственно правовых нормативных актов — законов, указов, постановлений, решений, распоряжений, правил, положений и др.), предназначенных для регулирования земельных отношений. Земельное право — самостоятельное направление правового регулирования, которое сформировалось в связи с выделением интересов по справедливому распределению земель между субъектами права, рациональному использованию и охране земель в процессе общественного развития в самостоятельную категорию. Своей целью земельное право ставит конструирование такой модели поведения людей, при которой будет поддерживаться эффективное использование земель для удовлетворения экономических и неэкономических потребностей с учетом сохранения земель как части единой экосистемы Земли и условия дальнейшего развития общества.

Методы регулирования земельных отношений

  • Метод правового регулирования земельных отношений с учетом природного происхождения земли и ее общечеловеческой значимости.
  • Метод договорного регулирования земельных отношений.
  • Метод обязательности государственного контроля и надзора за охраной и рациональным использованием земель.

Система земельного права

Под системой земельного права понимается совокупность правовых институтов, каждый из которых состоит из группы юридических норм, регулирующих однородные земельные отношения, обладающие известным единством.

По распространенному правилу в теории права институты земельного права объединяются в общую и особенную части.

Институты общей части содержат нормы, имеющие общее для всей отрасли значение.

Критерием выделения институтов особенной части признается принадлежность земельного участка к той или иной категории земель.

Институты, содержащие отправные, общие положения, принципы, действие которых распространяется на все либо большинство регулируемых земельным правом отношений, составляют в своей совокупности общую часть земельного права.

Особенная часть земельного права имеет конкретизирующую функцию. В ней группируются правовые институты, определяющие правовой режим отдельных категорий земель.

Многие специалисты различают также специальную часть учебного курса земельного права, которая включает порядок рассмотрения разрешения земельных споров и законодательно предписанные виды юридической ответственности за нарушение сложившегося земельного порядка в Российской Федерации и правила их применения.

Структура отражает вертикальное построение права. Каждая отрасль (подотрасль) права, будучи элементом в системе национального права, обладает внутренней структурой. Земельному праву присуща сложная внутренняя структура. Основной структурной единицей земельного права является правовая норма, или принятое в установленном порядке и обязательное для соблюдения правило поведения соответствующих субъектов по отношению к земле. Совокупности правовых норм объединяются и образуют правовые институты по признаку однородности регулируемых общественных отношений. Однородны, к примеру, отношения землепользования. Соответственно нормы права, устанавливающие виды землепользования, субъектов и объектов землепользования, права и обязанности землепользователей, основания возникновения, изменения и прекращения прав землепользования, образуют институт права землепользования.

Методы регулирования земельных отношений

Предмет правового регулирования, его границы могут быть уточнены с помощью метода, присущего той или иной отрасли права. Правда, следует оговориться, что в литературе нет единства в понимании методов отраслевого регулирования. Метод земельного права представляет собой способы и приемы воздействия на поведение людей, которые соответствуют характеру и природе земли как природного достояния, жизненно необходимого всем гражданам. В юридической литературе различают метод императивного, организационного воздействия посредством обязательных к исполнению предписаний и запретов и диспозитивный, определяющий лишь пределы поведения участников земельных отношений, предоставляющий им возможности свободно и самостоятельно регулировать свои взаимоотношения в установленных пределах.

В другой учебной литературе говорится, что императивный и диспозитивный методы имеют разновидности. В частности, диспозитивный метод правового регулирования земельных отношений проявляется как рекомендательный, санкционирующий и делегирующий методы3.

Представляется, что в этих теоретических утверждениях четко проявляется заимствование методов, присущих другим отраслям российского права, и формальное отождествление их с принципами регулировании земельных отношений.

Под методами правового регулирования юридическая наука и практика понимает совокупность приемов, способов и средств, с помощью которых материальное и процессуальное право воздействуют на общественные отношения4. И такие приемы, способы и средства могут иметь общеправовую, межотраслевую и отраслевую сущность. Так, метод императивных предписаний, по существу является не отраслевым, а общеправовым методом. Он свойственен любой отрасли права.

Вместе с тем, как правило, должны существовать (и они есть в действительности) отраслевые методы правового регулирования, учитывающие специфику предмета своего воздействия. Учет отраслевой специфики в земельном праве достигается тогда, когда при регулировании земельных отношений используются следующие методы,

Метод правового регулирования земельных отношений с учетом природного происхождения земли и ее общечеловеческой значимости. Его регулятивное воздействие проявляется в последовательном осуществлении принципа целевого использования земельных ресурсов России, установления особых разрешительных правил вовлечения земель в гражданский оборот, ограничения распорядительных прав собственников земель в интересах общества, ведения полноценного земельного кадастра и мониторинга земель и др.

Метод договорного регулирования земельных отношений. Его значимость в условиях рыночной экономики значительно возрастает. Однако данный метод не должен проявляться в установлении полной свободы совершения сделок с землей, что характерно для гражданского законодательства, а в допустимости только законодательно разрешенного оборота земель при обязательной их государственной регистрации.

Метод обязательности государственного контроля и надзора за охраной и рациональным использованием земель. Этот метод предполагает наделение государственных органов исполнительной власти и специально уполномоченных органов полномочиями по контролю и надзору за использованием и охраной земель всех форм собственности и всех категорий земель.